کارتن خالی-کارتن بسته بندی|کارتن اثاث کشی|کارتن اسباب کشی

کارتن 

برای بسته بندی و ارسال بار یا جابه جایی بار از کارتن خالی استفاده می شود

کارتن به دو دسته تقسیم می شود کارتن نو(آکبند) کارتن دسته دوم

کارتن آکبند

باتوجه به در خواست مشتریان عزیز وسایز دلخواهشان ساخته می شود ودر ۴۸ ساعت تحویل داده می شود
کارتن خالی-کارتن بسته بندی|کارتن اثاث کشی|کارتن اسباب کشی

کارتن -کارتن بسته بندی|کارتن اثاث کشی|کارتن اسباب کشی

کارتن دسته دوم(استوک کارخانه)

کارتن های سالمی است که تک کارتن از کارخانه های مختلف خریداری نموده و با توجه به در خواست به مشتریان عرضه می نماید
کارتن خالی-کارتن بسته بندی|کارتن اثاث کشی|کارتن اسباب کشی

کارتن -کارتن بسته بندی|کارتن اثاث کشی|کارتن اسباب کشی