کارتن سازی در تهران

کارتن سازی در تهران

در تهران و حومه کارتن سازی زیادی وجود دارد و بر اساس نیاز شما برای محصول یا کارتان

کارتن خالی مورد نظر شما را می سازند

تنها چیزی که کارتن سازی تک کارتن را با دیگر همکاران متفاوت قرار می دهد ثبت سفارش

تعداد محدود کارتن برای ساخت می باشد

برای مثال شما اگر 200 عدد کارتن در سایز دلخواه خود احتیاج داشته باشید کمتر کارتن سازی

این مقدار را برای شما تولید می نماید ولی تک کارتن برای جلب رضایت شما دوستان کارتن ها ی

سایز بزرگ را در 100 عددی و کارتن های کوچک را در 200 عددی برای شما می سازد

نکته قالب توجه این است که با توجه به نیاز بازار در انبار بیشتر زمان ورق سه لایه وجود دارد

ولی برای ساخت کارتن 5 لایه نیاز به استعلام از دفتر می باشد

کارتن سازی در تهران

77 / 100