چسب کارتن

چسب کارتن

چسب برای بسته بندی کارتن دارای میکرون های مختلفی می باشد و با توجه به

نوع کرافت روی کارتن از چسب مناسب باید استفاده کرد اگر کرافت خوب باشد

از چسب با میکرون پایین هم برای بسته بندی می شود استفاده کرد ولی اگر

کرافت کارتن ایرانی و ضعیف باشد باید از چسب میکرون بالای خوب استفاده کرد

منظور از میکرون چسب نسبت چسبندگی چسب و ضخامت آن می باشد و هر

چه میکرون چسب بالا تر باشد چسب قطور تر و چسبنده تر می باشد

چسب کارتن

81 / 100