هزینه فریت بار- هزینه فریت با ایر لاین ایرانی ارزانت تر است یا خارجی