کارتن زونکن و بسته بندی-کارتن زونکن 6عددی|کارتن زونکن 10 عددی

کارتن زونکن و بسته بندی 6 عددی

برای جا به جایی ادرات و ارگانها نیاز به کارتن الزامی است بسته به جایی که جا به جایی صورت می

گیرد به کارتن های مختلف نیاز است در تک کارتن با دسته بندی کارتن ها کار را برای سفارش دهنده

راحت کرده است کارتن های زونکن قالبا تعداد محدودی باید درونشان زونکن قرار دهند و با توجه به

تعداد و سنگینی پروند ه ها کارتن انتخاب شود معمولی ترین کارتن کارتن 6 عددی است که در حدود

40.40.30 است

کارتن زونکن وبسته بندی-کارتن زونکن 6عددی|کارتن زونکن 10 عددی

کارتن زونکن و بسته بندی-کارتن زونکن 6عددی|کارتن زونکن 10 عددی

 

کارتن 10 عددی به بالا

کارتن های خاص دیگری هم وجود دارد که از 10 عدد بیشتر در آنها زونکن جا میشود که برای صرفه

جویی در وقت و سرمایه بیشتر از این زونکن ها استفاده می کنند

کارتن زونکن و بسته بندی-کارتن زونکن 6عددی|کارتن زونکن 10 عددی

کارتن زونکن و بسته بندی-کارتن زونکن 6عددی|کارتن زونکن 10 عددی