کارتن استوک-کارتن دست دوم|کارتن فروشی|خرید کارتن

کارتن دست دوم

در تک کارتن خریدوفروش انواع کارتن دسته دوم ایرانی و خارجی انجام می شود(سه لا و5 لا)

انواع کارتن استوک

کارتن های استوک در تک کارتن قالبا کارخانه ایی و بسیار سالم می باشند و برای بسته بندی مناسب که قالبا خارجی و دارای ضخامت مناسب هستند
کارتن استوک-کارتن دست دوم|کارتن فروشی|خرید کارتن|کارتن فروش

کارتن-کارتن دست دوم|کارتن فروشی|خرید کارتن|کارتن فروش

کارتن استوک-کارتن دست دوم|کارتن فروشی|خرید کارتن|کارتن فروش

کارتن استوک-کارتن دست دوم|کارتن فروشی|خرید کارتن|کارتن فروش

کارتن های استوک به صورت بی مارک ومارک دار هستند که قیمت کارتن بی مارک بالاتر می باشد

نکته:

در سا ل های گذشته به علت کم بودن کارتن دسته دوم عزیزان وهم شهریان عزیز از کارتن موز جای کارتن اسباب کشی استفاده می
کردند که اکثر زمان نارا ضی بودنئ چون کارتن ها کثیف و پاره بود که تک کارتن با فراهم کردن انواع کارتن ادسته دوم کارخانه ایی این
مشکل را حل کرده است