کارتن اسباب کشی-کارتن حمل بار|کارتن زونکن و

پرونده|کارتن کتاب

برای انتقال پرونده از یک اداره به اداره دیگر و یا ارگانی به ارگان نیاز اصلی

به کارتن است که قالبا کارتن 5 لایه با مقاومت بالا مورد استفاده قرار می

گیردمثال برای جا به جایی زونکن از کارتنی تقریبا به اندازه ی

50طول34عرض و 30ارتفاع استفاده می شود که برای  کارتن اسباب کشی هم استفاده می شود

کارتن حمل بار-کارتن اسباب کشی|کارتن زونکن و پرونده|کارتن کتاب

کارتن اسباب کشی-کارتن حمل بار|کارتن زونکن و پرونده|کارتن کتاب

 

 

بسیاری از کارتن های آماده کارتن های دسته دوم هستند و اگر کارتن نو مد نظر عزیزان باشد می توانند با دادن ابعاد کارتن در

 

حداقل زمان کارتن های خود را با حداقل تعداد تحویل بگیرند

شماره های تماس

09356482691 همراه  55980235تلفن