کارتن اداری-کارتن زونکنی و اداری|کارتن کیس|کارتن

مانیتور|کارتن پوشه و کلاسه

بیشتر کارتن ها یی که در تک کارتن وجود دارد مناسب برای جابه جایی ادارات

می باشد انتخاب در نهایت با مشتریست

کارتن اداری قالبا باید 5 لایه و دارای استحکام بالایی باشند که در تک کارتن این مدل

کارتن ها موجود می باشد در اصل فعالیت اصلی تک کارتن بعد از ساخت کارتن روی

کارتن های استوک با مقاومت خوب است که ادارات با خیال راحت یک خرید خوب

داشته باشند

کارتن اداری

کارتن اداری خارجی و محکم

در شرکت ها و ادارات هم برای کم کردن هزینه و هم به دلیل استحکام کارتن ها از

کارتنهای استوک 5 لایه که در تک کارتن بالای 50 مدل از این کارتن ها موجود می

باشداستفاده می کنند