ساخت کارتن|کارتن سازی|فروش کارتن|کارتن نو|

کارتن استوک|کارتن اداری

کارتن آکبند- ساخت کارتن

شاید شما در انجام امور زندگی یا اداری و شغلی خود تا به حال به کارتن برای جابه جایی

وسایل مورد نیاز خود برخورد کرده باشید جعبه ایی قالبا مستطیل شکل که درب پایین آن را

بسته و لوازم خود را درون آن قرار داده و درب بالا را بسنه ان را به راحتب وهر چند تکه باشد با

یک کارتن جابه جا می کنیم پس به این علت برای بسته بندی و جا به جایی تولیدات و پرونده ها

در ادارات و ارگانها و خیلی کارهای دیگر به کارتن نیاز مندیم و کارخانه های زیادی در دنیا به

ساخت کارتن  آکبندمی پردازند ساخت کارتن یعنی قرار دادن فولوت بین دو ورق مقوا برای تهیه جعبه

و کارتن جابه جایی که خود صنعت یزرگی است

در تک کارتن ما سعی کردیم شما را در تهیه کارتن ها و جعبه های مورد نظر خود کمک بنماییم

کارتن آکبند |کارتن سازی|فروش کارتن|کارتن نو|کارتن استوک|کارتن اداری

کارتن آکبند |ساخت کارتن|کارتن سازی|فروش کارتن|کارتن نو|کارتن استوک|کارتن اداری