مرکز خرید و فروش کارتن اسباب کشی 1

مرکز خرید و فروش کارتن اسباب کشی

کارتن اسباب کشی

کارتن اسباب کشی در صورت کلی به صورت زیر می باشد

1-کارتن شکستنی

مرکز خرید و فروش کارتن اسباب کشی

مرکز خرید و فروش کارتن اسباب کشی

2-کارتن متوسط

کارتن متوسط

کارتن متوسط

3-کارتن بزرگ

کارتن بزرگ

کارتن بزرگ