تولید سلفون بسته بندی

تولید سلفون بسته بندی

سلفون بسته بندی به دو صورت موجود می باشد

1-سلفون پالت بند (ایرانی)

که این نوع سلفون دارای 23 میکرون ضخامت است و برای بسته بندی اجناس روی پالت بسیار مناسب می باشد

این سلفون توسط شرکت ما تولید می شود و برای بسته بندی و اسباب کشی مناسب می باشد این نوع

سلفون در غرض نیم و طول تا 1000 متر موجود می باشد

تولید سلفون بسته بندی

خرید اینترنتی سلفون بسته بندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-سلفون خارجی

این نوع سلفون دارای میکرون 11 ولی چسبندگی بالاتری نصبت به سلفون پالت بند می باشد برای همین

مشتری بیشتر تمایل برای استفاده از آن را دارند ولی یک عیب بزرگ آن جای لک روی جنس می باشد

خرید اینترنتی سلفون بسته بندی