کارتن زونکن-کارتن زونکن ۶تایی|کارتن زونکن۱۰ تایی|

کارتن اداری

کارتن زونکنی وتعداد زونکن که در آن قرار می گیرد

کارتن زونکن قالبا کارتن های متوسط می باشد و حدود ۱۰ عدد زونکن پر در آن جا می شود ولی

بعضی از ارگان ها و ادارات خواستار کارتن با ابعاد دلخواه خود مثلا کارتنی که ۵ عدد زونکن پر در

آن قرار گیرد ویا تعداد دلخواه که برای این موارد اگر کارتن استوک آماده باشد همان لحظه تحویل

داده می شود ولی در اکثر زمان ها باید این مدل از کارتن ها ساخته شوند که حداکثر زمان تحویل

۴۸ ساعت و در حداقل سفارش(۱۰۰عدد) ثبت و تحویل داده می شود

کارتن زونکن 12 تایی

کارتن زونکنی ۱۲ تایی

نکته:برای ثبت سفارش وارسال بار در همان لحظه با تلفن۵۵۹۸۰۲۳۵ ویا

همراه۰۹۳۵۶۴۸۲۶۹۱ تماس بفرمایید