تک کارتن - مرکز خرید و فروش کارتن اسباب کشی

مرکز خرید و فروش کارتن اسباب کشی

کارتن اسباب کشی

کارتن اسباب کشی در صورت کلی به صورت زیر می باشد

۱-کارتن شکستنی

مرکز خرید و فروش کارتن اسباب کشی

مرکز خرید و فروش کارتن اسباب کشی

۲-کارتن متوسط

کارتن متوسط

کارتن متوسط

۳-کارتن بزرگ

کارتن بزرگ

کارتن بزرگ